ການຄຸ້ມຄອງໃນດຳລັດເລກທີ 288/ນຍ

18.1 ລັດຖະບານມີໜ້າທີ່:

 • ໂຄສະນາອົບຮົມ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ IX ຂອງພັກ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ເປັນແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານອັນລະອຽດ ປະຈຳສົກປີ, ບັນດາກົດໝາຍ, ດຳລັດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆໃຫ້ພະນັກງານ ລັດຖະ ກອນຂັ້ນຜູ້ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ວິຊາການ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອນຳໄປຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
 • ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນການລົງ ທຶນຂອງລັດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນຜູ້ອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ພາຍຫຼັງທີ່ມີມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນທຸກໆປີ ແລະ ທຸກໆ 5 ປີ.
 • ຄຸ້ມຄອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ຖືເອົາແຜນການດັ່ງກ່າວເປັນການວາງທິດທາງລວມຂອງການພັດທະນາ ແລະ ວາງຂອບຄາດໝາຍໃຫຍ່ໆທາງດ້ານມະຫາພາກ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ.

18.2.  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

 • ອອກບົດແນະນຳປະຈຳແຕ່ລະສົກປີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບ ແລ້ວສະຫຼຸບ, ສັງລວມ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈຳສົກປີ ແລະ ປະເມີນໄລຍະກາງສະໄໝຕໍ່ລັດ ຖະບານ.
 • ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເປັນໃຈກາງ ໃນການຕິດຕາມຢ່າງຈົດຈໍ່  ໂດຍມີການປະສານງານກັບບັນດາກະ ຊວງ-ອົງການທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ 5 ປີ (2011-2015) ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ໂດຍສະເພາະຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆ ແລະ ຕິດຕາມຂອບແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. ຖ້າເຫັນວ່າບັນດາຄາດໝາຍຕົວເລກຕ່າງໆທີ່ກຳນົດໄວ້ນັ້ນ ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍກໍ່ຕ້ອງມີການສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອວາງມາດຕະການ, ສຸມກຳລັງແຮງທັງທຶນຮອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ 5 ປີ ທີ່ວາງອອກ.
 • ນຳໃຊ້ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ດຳລັດ 135/ນຍ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ບ່ອນອີງໃນການຄຸ້ມຄອງ, ດັດສົມ, ຈັດສັນການລົງທຶນ, ປະເມີນໂຄງການ, ລົງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາໜີ້ສິນການລົງທຶນຂອງລັດ.
 • ດຳເນີນການສ້າງແຜນການ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ໃນປີ 2015; ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າມາດຖານທີ່ຈະຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໃນປີ 2020 ເພື່ອກ້າວໄປວາງມາດຕະການເພື່ອສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້.
 • ຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອລາຍງານ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານອອກມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ.
 • ເປັນເຈົ້າການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີແຕ່ລະປີ ເພື່ອລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອພັດທະນາ (ODA), ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກູ້ຢືມ ຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ໄປຮອດໄປເຖິງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີການປະສານງານດີ.
 • ປັບປຸງກົນໄກການບໍລິຫານການລົງທຶນປະຕູດຽວໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ສືບຕໍ່ໂຄສະນາດຶງດູດການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີບັນຍາກາດດີ ແລະ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການ.
 • ດຳເນີນການສຳຫຼວດສະຖິຕິທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງຂໍ້ມູນທາງການ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຂະບວນ ການສະຫຼຸບ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳ 5 ປີ. ປະຈຳປີ .6 ເດືອນ, ປະຈຳງວດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ.

18.3.  ກະຊວງການເງິນ:

 • ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການສະໜອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິ ບັດ ບັນດາລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ, ນັບທັງລາຍຈ່າຍເຂົ້າໃນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ; ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການນຳໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດຂອງລັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອລາຍງານລັດຖະບານ.  ສະເພາະການນຳໃຊ້ງົບປະມານເຂົ້າໃນການລົງທຶນຂອງລັດໃນແຕ່ລະງວດ ໃຫ້ສົ່ງເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່ອນວັນທີ 10 ຂອງເດືອນທ້າຍງວດ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 • ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງ 3 ຂະແໜງການ:  ພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;  ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ, ກົດໝາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິ ບັດແຕ່ລະໄລຍະ, ຄຸ້ມຄອງຮ່ວງລາຍຮັບທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດລະບຽບການອອກ ໃຫ້ລວມສູນເຂົ້າ ງົບປະມານແຫ່ງລັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳພາການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດທຸກຮ່ວງລາຍຈ່າຍ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນງານ, ໂຄງການ; ແຜນຄົນ, ແຜນເງິນ ພ້ອມທັງຈັດແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານປົກກະຕິປະຈຳແຕ່ລະສົກປີເຂົ້າໃນແຜນວຽກຈຸດສຸມ.
 • ຄຸ້ມຄອງເງິນແຮ ແລະ ຄັງສະສົມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເງິນແຮຂອງແຂວງໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂເຫດການສຸກເສີນທາງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ວຽກງານຮີບດ່ວນທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ.
 • ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຜູກມັດ, ດອກເບ້ຍຕ່ຳ, ໄລຍະກູ້ຢືມຍາວ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s