ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015) ໃນດຳລັດເລກທີ 288/ນຍ

18.4.  ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ.

  • ມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ, ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນແຕ່ລະງວດ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ, ເຄິ່ງສະໄໝ ແລະ 5 ປີ ແລ້ວສົ່ງເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
  • ມີໜ້າທີ່ຕິດຕາມການບັນລຸບັນດາຕົວເລກຄາດໝາຍຂອງຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນແຕ່ລະປີ ໂດຍສົມທຽບໃສ່ຄາດໝາຍແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII.  ເມື່ອເຫັນວ່າ ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຄາດ ໝາຍວາງໄວ້ນັ້ນ  ກໍ່ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ມີມາດຕະການ, ສຸມທຶນຮອນ ແລະ ກຳລັງແຮງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໃຫ້ບັນລຸຜົນໃນປີຕ່ໍໄປ.
  • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນຂັ້ນຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ດຳລັດ, ບົດແນະນຳການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.
  • ຕ້ອງຖືເອົາບັນດາຄາດໝາຍຕົວເລກແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ເປັນຂອບທິດທາງ  ແລ້ວດັດປັບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ; ຖືເອົາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 5 ປີ ເປັນຂອບໃນການສັບຊ້ອນເອົາໂຄງການເຂົ້າໃສ່ແຜນການລົງທຶນປະຈຳປີ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງ ເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ພິຈາລະນາສັງລວມ ແລ້ວນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອສະເໜີຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ຈຶ່ງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະປີໄດ້. ສຳລັບໂຄງການສຸກເສີນທີ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ສັງລວມໂຄງການ ແລ້ວນຳສະເໜີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານພິຈາລະນາ.

18.5.  ຮັບປະກັນການບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທີ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ບັນດາເຈົ້າແຂວງ ແລະ ເຈົ້າ ຄອງນະຄອນຫຼວງ ຕ້ອງໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊີ້ນຳໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ ເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ; ຊີ້ນຳໂດຍກົງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຄົງຄ້າງ, ຂໍ້ສະເໜີ ແລະບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຮາກຖານສະເໜີຂຶ້ນມາ.

18.6.  ມີການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງດ້ວຍກັນ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນດ້ວຍກັນ  ຢ່າງເປັນລະບົບປົກກະຕິ, ມີການປະສານຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງຂະແໜງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ບັນດາຂະແໜງການຕ້ອງກຳນົດນະໂຍບາຍພັດທະນາຂະແໜງການຂອງຕົນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປັນລະບົບ, ມີແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສາຍຕັ້ງແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານຂັ້ນບ້ານ.

18.7.  ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງລະບົບທົບທວນ, ຕິດຕາມ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ກໍ່ຄືບັນດາຄາດໝາຍ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງຂະແໜງການຕົນຢ່າງເປັນລະບົບ ໃນແຕ່ລະສົກປີ ແລະໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນກາງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ເພື່ອໃຫ້ສາມາດລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງສະພາບການພົ້ນເດັ່ນ ທັງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ ໃຫ້ແກ່ອົງການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກໍ່ຄືລັດຖະບານຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ ເພື່ອຈະໄດ້ກຳນົດມາດຕະການ ແຜນການທ້າຍໄລຍະທີ່ເຫຼືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສາມາດບັນລຸແຜນທີ່ວາງໄວ້.

18.8.  ອີງໃສ່ກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ, ກົດໝາຍງົບປະມານ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິຕ່າງໆ ໂດຍຂັ້ນເທິງເປັນຜູ້ຕິດ ຕາມຂັ້ນລຸ່ມຂອງຕົນຕາມສາຍຕ້ັງ ແລະ ສາຍຂວາງ.

18.9.  ອົງການກວດກາແຫ່ງຊາດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເປັນຜູ້ດຳເນີນການກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແລ້ວສະຫຼຸບລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ.

ມາດຕາ 19: ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

19.1.  ໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ລວມທັງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ) ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແຕ່ລະສົກປີ, ເຄິ່ງສະໄໝ ແລະ 5 ປີ ແລ້ວປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍງົບປະມານ, ກົດ ໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ, ດຳລັດ 135/ນຍ ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ.

19.2.  ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ, ກະຊວງການເງິນ  ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະຫຼຸບລາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ການເງິນ-ເງິນຕາ ເປັນແຕ່ລະສົກປີ, ເຄິ່ງສະໄໝ ແລະ 5 ປີ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ.

19.3.  ໃຫ້ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ດຳເນີນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແລ້ວສະຫຼຸບລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານໃນແຕ່ລະປີ.

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s