ເສດຖະກິດ – ການເມືອງ.

ສະຫຼຸບ 8 ເດືອນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານສົກປີ 2011-2012  ການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ 8 ເດືອນມີເງິນຍອດເຫຼືອ 1.745,62 ຕື້ກີບ

ໃນບົດລາຍງານຂອງທ່ານ ພູເພັດ ຄຳພູນວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII ໄດ້ເວົ້າເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ 8 ເດືອນສົກປີ 2011-2012 ດັ່ງນີ້:

ດ້ານລາຍຮັບ:

ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃນ 8 ເດືອນສົກປີ 2011-2012 ໄດ້ທັງໝົດ 10.568,15 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 66,58% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 11,47% , ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 9.054,49 ຕື້ ກີບ ເທົ່າກັບ 65,54% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດໄດ້ 1.513,65 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 73,53% ຂອງແຜນການປີ.

ໃນລາຍຮັບ 10.568,15 ຕື້ກີບ ມີລາຍຮັບພາຍໃນຈຳນວນ 8.294,99 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 72,03% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 17,21% ແລະ ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດເປັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອນອກໂຄງການຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດັດແກ້ມະຫາພາກ ຈຳນວນ 2.273,15 ຕື້ກີບ. ລາຍຮັບພາຍໃນທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດີມີລັກສະນະພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະ ກິດ ບັນລຸໄດ້ກວ່າ 80% ຂອງແຜນການປີ.

ດ້ານລາຍຈ່າຍ:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ໄດ້ທັງໝົດ 10.543,79 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 55,56% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັ້ນ ລາຍຈ່າຍສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 8.042,41 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 53,60% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງທ້ອງຖິ່ນປະຕິ ບັດໄດ້ 2.501,38 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 62,98% ຂອງແຜນການປີ.

ການດຸນດ່ຽງງົບປະມານ 8 ເດືອນ.

ການດຸນດ່ຽງງົບປະມານ 8 ເດືອນ ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ດີ ມີເງິນຍອດເຫຼືອ ຈຳນວນ 1.745,62 ຕື້ກີບ, ສະເພາະການດຸນ ດ່ຽງພາຍໃນ ເມື່ອສົມທຽບລາຍຮັບພາຍໃນກັບລາຍຈ່າຍພາຍໃນ ທີ່ບໍ່ລວມລາຍຈ່າຍລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ເກີນດຸນ ຈຳນວນ 1.095,29 ຕື້ກີບ ນອກຈາກນີ້ ແຫຼ່ງທຶນມາດຸນດ່ຽງງົບປະມານຍັງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 1.721,27 ຕື້ ກີບ ໃນນັ້ນ:

+ ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດປະຕິບັດໄດ້ 1.421,26 ຕື້ກີບ  ເທົ່າກັບ 78,74 % ຂອງແຜນການປີ (1.804,95 ຕື້ກີບ)

+ ພັນທະບັດຄັງເງິນປະຕິບັດໄດ້ 300,00 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 100,00% ຂອງແຜນການປີ.

ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ດຸນດ່ຽງລວມໃນ 8 ເດືອນນີ້ ມີເງິນຍອດເຫຼືອ 1.745,62 ຕື້ກີບ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍເງິນຊ່ວຍໜູນໃຫ້ແຂວງທີ່ຂາດດຸນຈຳນວນ 987,73 ຕື້ກີບ.

  • ສ່ວນການຊຳລະໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ເກືອບໝົດ,

8 ເດືອນຜ່ານມາໜີ້ສິນຄຸມເຄືອຂອງລັດສຳລັບໂຄງການລົງທຶນທີ່ປະຕິບັດສຳເລັດ 100% ແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ເກືອບໝົດແລ້ວ.

ເຊິ່ງກະຊວງການເງິນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານໃນການຊຳລະໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ ຈາກບັນດາໂຄງ ການລົງທຶນຂອງລັດຕາມຫຼັກການມີສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ອອກພັນທະບັດ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ 12/2011 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

ໄດ້ອະນຸມັດຊຳລະໜີ້ມີທັງໝົດ 3.553,25 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ຊຳລະໜີ້ມີສ່ວນຫຼຸດ 20%, 30%. ຈຳນວນ 2.912,25 ຕື້ ກີບ ແລະ ຊຳລະດ້ວຍການອອກພັນທະບັດ 641,00 ຕື້ກີບ.

– ໃນຈຳນວນຊຳລະໜີ້ມີສ່ວນຫຼຸດຈຳນວນ 2.912,25 ຕື້ກີບ ລັດຖະບານໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 784,00 ຕື້ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນສົດໃຫ້ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຈຳນວນ 2.129,87 ຕື້ກີບ ໃນນີ້, ໄດ້ຊຳລະແລ້ວ 1.805,50 ຕື້ກີບ (ຍັງຄ້າງຊຳລະ 324,37 ຕື້ກີບ).

– ໄດ້ອອກພັນທະບັດຊຳລະໜີ້ສຳເລັດແລ້ວ 641,00 ຕື້ກີບ. ເປັນພັນທະບັດທີ່ມີອາຍຸ 2 ປີ, 3 ປີ ມີອັດຕາດອກເບ້ັຍແຕ່ 3%-3.5% ຕໍ່ປີ ເປັນພັນທະບັດສາມາດປ່ຽນມືໄດ້.

ຈາກການປະຕິບັດການຊຳລະໜີ້ສິນໃນໄລຍະ 8 ເດືອນຜ່ານມາ ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າ:

ໜີ້ສິນຄຸມເຄືອຂອງລັດສຳລັບໂຄງການລົງທຶນທີ່ປະຕິບັດສຳເລັດ 100% ແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ເກືອບໝົດແລ້ວ, ເຮັດໃຫ້ຖານະການເງິນຂອງຜູ້ປະກອບການມີຄວາມຄ່ອງຕົວຂຶ້ນ  ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄດ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເພີ່ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງພາກທຸລະກິດ ຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນຂອງລັດ ແລະ ສາມາດຮັກ ສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນ, ເງິນຕາໄດ້ດີ, ການຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂໜີ້ສິນໃນລະບົບທະນາຄານອີກດ້ວຍ.

ການຊຳລະໜີ້ດ້ວຍວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້, ລັດຖະບານສາມາດປະຢັດໄດ້ລາຍຈ່າຍ ເພື່ອຊຳລະໜີ້ບັນດາໂຄງການການລົງທຶນຂອງລັດໄດ້ເຖິງ 784 ຕື້ກີບ.

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s